Več kot dve desetletji tradicije, znanja in izkušenj

Oblikovati tim dobrih strokovnjakov s področja računovodstva in davkov ter tako postati vse bolj ugledna računovodska hiša je vizija podjetja Fiposor, d. o. o., ki jo uresničujejo zadnjih dobrih dvajset let. Tudi v bodoče bodo sledili svojemu poslanstvu, to je opravljanje visoko kakovostnih storitev, ki bodo njihovim komitentom pomagale na poti k uspešnemu poslovanju, rasti in razvoju.

Podjetje Fiposor je začelo poslovati leta 1992 v najetih poslovnih prostorih z nekaj strankami in eno redno zaposleno delavko ter dodatno pomočjo zunanjih sodelavcev. Do danes so se razvili v podjetje z desetimi zaposlenimi, ki opravljajo dejavnost računovodstva ter poslovnega in davčnega svetovanja za več kot 200 komitentov. Imajo tudi lastne poslovne prostore na Kerenčičevem trgu 5a v Ormožu in na Starem trgu 4 v Ljutomerju.

Fiposor Ormoz 2014

Storitve za podjetja različnih velikosti iz različnih panog

Storitve vodenja poslovnih knjig, izdelave letnih poročil, davčnih in drugih obračunov ter izdelave različnih vrst aktov opravljajo za samostojne podjetnike, zasebnike, družbe, ki opravljajo storitveno dejavnost, trgovsko, kmetijsko, proizvodno dejavnost različnih vrst, zadruge, društva, zveze društev ter za javni sektor – od zavodov, skladov, agencij in občin. Mesečno opravljajo obračun plač za več kot 600 delavcev, ki so zaposleni v različnih dejavnostih.

Da bi svoje storitve čim bolj približali strankam, vseskozi uvajajo sodobnejše načine vodenja poslovnih knjig. Strankam ponujajo možnost namestitve programske opreme na njihovih sedežih, kar poslovodstvom omogoča, da na podlagi sprotnih informacij lažje sprejemajo poslovne odločitve.

Svetovanje in pomoč

Poleg vodenja poslovnih knjig se podjetje Fiposor ukvarja tudi z davčnim svetovanjem, za kar ima licenci Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Davčno izobraževalnega inštituta Slovenije. Svojim stalnim in občasnim komitentom pomagajo pri pridobivanju kratkoročnih in dolgoročnih kreditov ter nepovratnih sredstev. Prav tako ponujajo pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, pri pripravi programov finančnih reorganizacij, preoblikovanjih iz organizacijske oblike s. p. v d. o. o., pri pripojitvah, združitvah pravno organizacijskih oblik ter izdelavi potrebnih aktov. Pri teh opravilih se poslužujejo tudi zunanjih strokovnih institucij, kot so ustrezne zbornice, pravne, revizijske in druge svetovalne službe.

Svetujejo tudi na področju notranje organizacije in normativnega urejanja delovnih razmerij, vsa leta od ustanovitve podjetje ponuja tudi storitve izobraževanja s področja računovodstva, sestave letnih poročil ter predstavitve in seznanitve davčne in druge zakonodaje.

Dokazano kakovostno delo

Skozi vrsto davčnih in drugih inšpekcijskih pregledov se je izkazalo, da podjetje delo opravlja dobro, saj ni bilo potrebno plačevati dodatnih davkov in ne kazni. Dokaz njihove kakovosti je tudi priznanje »finalist naj računovodski servis v kategoriji velikih servisov«, ki so ga prejeli leta 2013. Ta izbor poteka na podlagi konkretnega preverjanja znanja zaposlenih, vodenja podjetja, preverjanja izdelkov in opravljenih storitev, odnosa do strank in drugih zunanjih uporabnikov ter predstavitve dela in strokovnega obvladovanja računovodske in davčne stroke na Gospodarski zbornici Slovenije.

Na podlagi objavljenih letnih poročil je bil podjetju Fiposor podeljen tudi mednarodni certifikat EXCELLENT SME (Small&Medium&Enterprises) bonitetne hiše Coface v sklopu Gospodarske zbornice Slovenije. Slovensko združenje za kakovost in odličnost pa je na podlagi preverjanj podelilo podjetju Fiposor certifikat Slovenian Quality.

Skrb za izobraževanje in dobro počutje zaposlenih

V podjetju Fiposor nenehno skrbijo za ustrezno delovno klimo in zadovoljstvo zaposlenih ter za njihovo brezhibno strokovno usposobljenost. V letu 2012 so prejeli certifikat Družini prijazno podjetje. So edino podjetje v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki mu je uspelo pridobiti omenjeni certifikat.

Poleg ustreznih delovnih pogojev dajejo velik poudarek tudi izobraževanju zaposlenih. Omogočili so jim financiranje izobraževanja ob delu za pridobitev visoke stopnje izobrazbe z nazivom računovodja. Skrbijo tudi za nabavo ustrezne strokovne literature za udeležbo zaposlenih na medletnih posvetih in delavnicah, saj se predpisi na področju računovodstva in davščin nenehno spreminjajo. »Samo z možnostjo sprotnega samoizobraževanja ter udeležbe pri zunanjem izobraževanju je možno slediti vsem sprememba in biti dober ‘outsourcing’ našim komitentom,« pravijo v Fiposorju in dodajajo, da bodo zaposlene še naprej spodbujali k pridobivanju novih znanj. Nudili jim bodo optimalne delovne pogoje za ustvarjanje dobrega delovnega vzdušja in jim tako omogočili kakovostno življenje.