Podatki za obračun plač

Velja od Prevoz na službenem   potovanju Prevoz na delo    na/iz dela 
 01.08.2008 0,37 EUR/km 0,18 EUR/km

– – – – – – –  Izvleček iz uredbe  – – – – – – –

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

1. člen

Naslov Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06), se spremeni, tako da se glasi: »Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja«.

2. člen

V 2. členu se v prvem odstavku število »5,54« nadomesti s številom »6,12«. V drugem odstavku se število »0,69« nadomesti s številom »0,76«.

3. člen

V 3. členu se v četrtem, petem in osmem odstavku število »0,15« nadomesti s številom »0,18«.

4. člen

V 4. členu se v prvem odstavku število »15,02« nadomesti s številom »21,39«, število »7,51« nadomesti s številom »10,68« in število »5,26« nadomesti s številom »7,45«. Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je pri prejemkih, namenjenih pokritju stroškov dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah, znesek celodnevne dnevnice 15,00 eura.«.

5. člen

V 5. členu se v tretjem odstavku število »0,29« nadomesti s številom »0,37«.

6. člen

V 7. členu se v drugem in četrtem odstavku število »3,13« nadomesti s številom »4,49«.

7. člen

V 10. členu se število »3.443« nadomesti s številom »4.063«.

8. člen

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008. Št. 00712-18/2008/8 Ljubljana, dne 17. julija 2008 EVA 2007-1611-0221

Za pregled celotne vsebine uredbe kliknite povezavo: U R E D B A o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS 140/2006 z dne 29.12.2006

Vrsta dnevnice Velja od  od 6 do 8 ur  od 8 do 12 ur  nad 12 ur 
Dnevnica za potovanje v Sloveniji 01.08.2008 7,45 EUR 10,68 EUR 21,39 EUR
Dnevnica za potovanje v tujino 23.03.2007 do 8 ur od 8 do 14 ur nad 14 ur
Višina je odvisna od države v katero se potuje 25% po uredbi 75% po uredi (znižana – 15% v primeru nočitve z zajtrkom) 100% po uredbi (znižana – 10% v primeru nočitve z zajtrkom)

– – – – – – –  Izvleček iz uredbe  – – – – – – –

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

1. člen

Naslov Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06), se spremeni, tako da se glasi: »Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja«.

2. člen

V 2. členu se v prvem odstavku število »5,54« nadomesti s številom »6,12«. V drugem odstavku se število »0,69« nadomesti s številom »0,76«.

3. člen

V 3. členu se v četrtem, petem in osmem odstavku število »0,15« nadomesti s številom »0,18«.

4. člen

V 4. členu se v prvem odstavku število »15,02« nadomesti s številom »21,39«, število »7,51« nadomesti s številom »10,68« in število »5,26« nadomesti s številom »7,45«. Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je pri prejemkih, namenjenih pokritju stroškov dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah, znesek celodnevne dnevnice 15,00 eura.«.

5. člen

V 5. členu se v tretjem odstavku število »0,29« nadomesti s številom »0,37«.

6. člen

V 7. členu se v drugem in četrtem odstavku število »3,13« nadomesti s številom »4,49«.

7. člen

V 10. členu se število »3.443« nadomesti s številom »4.063«.

8. člen

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Št. 00712-18/2008/8

Ljubljana, dne 17. julija 2008

EVA 2007-1611-0221

Za pregled celotne vsebine uredbe kliknite povezavo: – U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

– U R E D B O o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008)

U R E D B O    o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

(iz vsebine)

1. člen

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04 in 73/04) se spremeni in dopolni tako, da se besedilo prvega in drugega odstavka 1. člena nadomesti z naslednjim besedilom: »Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).

    Če je zaposleni napoten na službeno potovanje v okviru sodelovanja v programu evropske ali druge mednarodne organizacije, ki financira takšno sodelovanje, se upravičenost in višina povračil ugotavljata na način, ki je določen s pravili te organizacije.«.

 Velja od Znesek nadomestila za regres za prehrano med delom / na dan v EUR
01.08.2008 6,12 EUR/dan

– – – – – – –  Izvleček iz uredbe  – – – – – – –

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

1. člen

Naslov Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06), se spremeni, tako da se glasi: »Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja«.

2. člen

V 2. členu se v prvem odstavku število »5,54« nadomesti s številom »6,12«. V drugem odstavku se število »0,69« nadomesti s številom »0,76«.

3. člen

V 3. členu se v četrtem, petem in osmem odstavku število »0,15« nadomesti s številom »0,18«.

4. člen

V 4. členu se v prvem odstavku število »15,02« nadomesti s številom »21,39«, število »7,51« nadomesti s številom »10,68« in število »5,26« nadomesti s številom »7,45«. Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je pri prejemkih, namenjenih pokritju stroškov dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah, znesek celodnevne dnevnice 15,00 eura.«.

5. člen

V 5. členu se v tretjem odstavku število »0,29« nadomesti s številom »0,37«.

6. člen

V 7. členu se v drugem in četrtem odstavku število »3,13« nadomesti s številom »4,49«.

7. člen

V 10. členu se število »3.443« nadomesti s številom »4.063«.

8. člen

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Št. 00712-18/2008/8

Ljubljana, dne 17. julija 2008

EVA 2007-1611-0221

Za pregled celotne vsebine uredbe kliknite povezavo: U R E D B O o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS 140/2006 z dne 29.12.2006